Annissa là cho

Annissa GeorgeAn Ninh Công Cộng
Annissa cam kết sẽ giữ tất cả những khu vực của thành phố an toàn cho trẻ em, trường học, và cơ sở thương mại.  Khi an toàn là ưu tiên chúng ta mới có một cộng đồng có thể sống được.

Phát Triển Kinh Tế
Annissa là chủ của một doanh nghiệp nhỏ và biết trước hết một nền kinh tế địa phương mạnh mẽ và cơ hội việc làm làm cho cộng đồng vững mạnh.  Cô ủng hộ tăng cường thương mại khu phố và thúc đẩy mức lương sống.

Giáo Dục
Rút kinh nghiệm từ 12 năm kinh nghiệm là một giáo viên trường công lập, Annissa có cái nhìn độc đáo về việc cải thiện Trường Công Lập Boston và sẽ đẩy mạnh chất lượng trong tất cả các lớp nhưng đặc biệt là trường trung học.